1. اگر باشند، دو بردار مساویند در 

صورتیکه .

مثال: مقادیر n , m را چنان بیابید که دو بردار برابر باشند.

حل:

 

2. اگر باشند، دو بردار بر هم عمودند 

در صورتیکه xx´+yy´ =0

مثال: مقدار m را چنان بیابید که دو بردار در

مبدأ مختصات بر همعمود باشند.


حل:

 

3. اگر دو نقطه در صفحه باشند، مختصات نقطه c

وسط پاره خط AB

عبارت است از:

مثال: اگر دو نقطه در صفحه باشند و نقطه

وسط پاره خط AB قرار داشته باشد، مقدار a کدام است؟

حل:

 

4. بردار برداری است که از انتهای به انتهای رسم شود.

 

5. حاصل جمع هر بردار با قرینه اش برابر صفر است.

مثال: بردارهای قرینه یکدیگر هستند.

مقادیر n , m را بدست آورید.

حل:

 

6. اگر o محل تلاقی قطرهای متوازی الاضلاع ABCD باشد، آنگاه:

 

7. اگر AM میانه نظیر ضلع BC از مثلث ABC باشد، آنگاه:

 

8. اگر N , M وسطهای اضلاع AC , AB از مثلث ABC باشند، آنگاه:

 

9. در متوازی الاضلاع ABCD داریم:

 

10. اگر عدد m ، عددی بین 1- و 1 باشد، آنگاه اندازه بردار از اندازه

بردار کوچکتر است.

 

 

þ تست1 :

در شکل زیر ، مختصات بردار کدام گزینه است؟

 

 

 

 

 

د) 

ج)

ب)

الف)

 


 

 þ تست2 :  

با توجه به بردارهای مشخص شده در شکل زیر ، مختصات بردار کدام گزینه است؟

د)  

ج)

ب)

الف)

 


 


þ تست3 :  

مختصات x در تساوی مقابل کدام است؟

 

د)

ج)

ب)  

الف)

 


 


þ تست4 :  

اگر دو نقطه در صفحه مختصات باشند و پاره خط AB قطری از دایره به مرکز باشد، مقدار m برابر است با:

 

د) 8

ج) 7

ب) 6

الف)  5

 


þ تست5 :  

 نقطه بر محور طول ها و نقطه بر محور عرض ها واقع اند. مقدار m+n برابر است با :

 

د)

ج) 1

ب)  1-

الف) صفر

 


þ تست6 :  

 قرینه نقطه نسبت به محور طول ها کدام است؟

 

د)

ج)

ب)  

الف)

 


þ تست7 :  

 نقطه B قرینه نقطه A نسبت به محور طول ها و نقطه C قرینه نقطه B نسبت به محور عرض ها می باشد. در این صورت کدام عبارت همواره صحیح است.

 

ب) نقطه C قرینه نقطه A نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم است.

الف)نقطه C وسط پاره خط AB است.

د)  نقطه C در ناحیه سوم صفحه مختصات قرار می گیرد.

ج)نقطه C قرینه نقطه A نسبت به مبدأ مختصات است.