در یک مسابقه ی دوچرخه سواری ۴ دوست با دوچرخه های خود به رقابت پرداختند. با توجه به راهنمایی های زیر بگویید   


چه کسی اول شده و دوچرخه اش چه رنگی است؟


1-دوچرخه ی علی سبز نیست.


2-دوچرخه ی قرمز مال پیمان است. و اولین یا آخرین دوچرخه ای نیست که می رسد.


3-سومین و چهارمین دوچرخه ای که می رسد نارنجی نیست.


4-دوچرخه ی مجید آبی نیست. و بعد از پیمان به خط پایان می رسد.


5-دوچرخه ی امید اولین و آخرین دوچرخه ای نیست که می رسد و آبی هم نیست.